skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

1 December 1918: The Union of Transylvania with Romania

Pascu, Ştefan

Southeastern Europe, 1979, Vol.6(1), pp.58-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-4467 ; E-ISSN: 1876-3332 ; DOI: 10.1163/187633379X00049

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    1 December 1918: The Union of Transylvania with Romania
  • Tác giả: Pascu, Ştefan
  • Chủ đề: History & Archaeology
  • Là 1 phần của: Southeastern Europe, 1979, Vol.6(1), pp.58-65
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0094-4467 ; E-ISSN: 1876-3332 ; DOI: 10.1163/187633379X00049

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...