skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Propects on Hungarian as a regional official language and Szeklerland's territorial autonomy in Romania.(Special Issue: Territoriality, Language Rights and Minorities - European Perspectives)

Csata, Zsombor ; Maracz, Laszlo Karoly

International Journal on Minority and Group Rights, Fall, 2016, Vol.23(4), p.530-559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...