skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Case Study of Indigenous Peoples: Genocide, Ethnocide and Self-determination

Tennant, C.C ; Turpel, M.E

Nordic Journal of International Law, 1990, Vol.59(4), pp.287-319 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181090X00387

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A Case Study of Indigenous Peoples: Genocide, Ethnocide and Self-determination
  • Tác giả: Tennant, C.C ; Turpel, M.E
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 1990, Vol.59(4), pp.287-319
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181090X00387

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...