skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A. Vakulenko

Clark, Sevda

Nordic Journal of International Law, 2014, Vol.83(1), pp.78-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08301005

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A. Vakulenko
  • Tác giả: Clark, Sevda
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 2014, Vol.83(1), pp.78-85
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/15718107-08301005

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...