skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A European Approach to Human Rights? Universality Explored

Leino

Nordic Journal of International Law, 2002, Vol.71(4), pp.455-495 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181002100376116

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    A European Approach to Human Rights? Universality Explored
  • Tác giả: Leino
  • Chủ đề: Law
  • Là 1 phần của: Nordic Journal of International Law, 2002, Vol.71(4), pp.455-495
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0902-7351 ; E-ISSN: 1571-8107 ; DOI: 10.1163/157181002100376116

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...