skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cross language information retrieval: a research roadmap

Gey, Fredric ; Kando, Noriko ; Peters, Carol

ACM SIGIR Forum, 01 September 2002, Vol.36(2), pp.72-80

ISSN: 0163-5840 ; E-ISSN: 1558-0229 ; DOI: 10.1145/792550.792564

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Cross language information retrieval: a research roadmap
  • Tác giả: Gey, Fredric ; Kando, Noriko ; Peters, Carol
  • Chủ đề: Library & Information Science
  • Là 1 phần của: ACM SIGIR Forum, 01 September 2002, Vol.36(2), pp.72-80
  • Mô tả: Fernando Lopez-Ostenero, Julio Gonzalo, Felisa Verdejo, Noun phrases as building blocks for cross-language search assistance, Information Processing and Management: an International Journal, v.41 n.3, p.549-568, May 2005
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0163-5840 ; E-ISSN: 1558-0229 ; DOI: 10.1145/792550.792564

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...