skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Attentive User Interfaces.(AUIs are computing interfaces that are sensitive to a user's attention)(Special Section: Attentive User Interfaces)(Editorial)(Cover Story)

Vertegaal, Roel

Communications of the ACM, March, 2003, Vol.46(3), p.30(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...