skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Attuning notification design to user goals and attention costs

Mccrickard, D ; Chewar, C

Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.67-72 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636800

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Attuning notification design to user goals and attention costs
  • Tác giả: Mccrickard, D ; Chewar, C
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.67-72
  • Mô tả: Why is the attentive user interface paradigm important for human-computer interaction? The human attention system is so sensitive to various methods of notification that traditional design involves too much compromise and guesswork.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/636772.636800

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...