skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structured user interface design methodology

Morales, Leonel

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.51-52

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634102

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Structured user interface design methodology
  • Tác giả: Morales, Leonel
  • Chủ đề: Design ; Layered Design ; Structured Design ; User Interface ; Computer Science
  • Là 1 phần của: CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.51-52
  • Mô tả: This extended abstract describes the research in progress to develop a methodology to deploy user interface designs based on a layer-conformed structure. Final descriptive designs are achieved when all layers are specified.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634102

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...