skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The "Authoring on the Fly" system for automatic presentation recording

Hürst, Wolfgang ; Maass, Gabriela ; Müller, Rainer ; Ottmann, Thomas

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.5-6

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634072

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...