skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distributed and disappearing user interfaces in ubiquitous computing

Dey, Anind ; Ljungstrand, Peter ; Schmidt, Albrecht

CHI '01 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 31 March 2001, pp.487-488

ISBN: 1581133405 ; ISBN: 9781581133400 ; DOI: 10.1145/634067.634346

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...