skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Perception and meaning: some contribution to web-based user interfaces ergonomics

Léger, Laure ; Baccino, Thierry ; Tijus, Charles

Proceedings of the 15th Conference on l'interaction homme-machine, 25 November 2003, pp.142-149

ISBN: 1581138032 ; ISBN: 9781581138030 ; DOI: 10.1145/1063669.1063689

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...