skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lessons learned through six years of component-based development

Sparling, Michael

Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.47-53 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352202

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Lessons learned through six years of component-based development
  • Tác giả: Sparling, Michael
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 October 2000, Vol.43(10), pp.47-53
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/352183.352202

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...