skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Brain-computer interfaces for communication and control

Mcfarland, Dennis ; Wolpaw, Jonathan

Communications of the ACM, 01 May 2011, Vol.54(5), pp.60-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1941487.1941506

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...