skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring finger specific touch screen interaction for mobile phone user interfaces

Colley, Ashley ; Häkkilä, Jonna

Proceedings of the 26th Australian Computer-Human Interaction Conference on designing futures, 02 December 2014, pp.539-548

ISBN: 9781450306539 ; ISBN: 1450306535 ; DOI: 10.1145/2686612.2686699

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...