skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Butterfly: a conversation-finding agent for Internet relay chat

Van Dyke, Neil ; Lieberman, Henry ; Maes, Pattie

Proceedings of the 4th international conference on intelligent user interfaces, 01 December 1998, pp.39-41

ISBN: 1581130988 ; ISBN: 9781581130980 ; DOI: 10.1145/291080.291088

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...