skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

New features for CORBA 3.0

Vinoski, Steve

Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.44-52 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286247

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    New features for CORBA 3.0
  • Tác giả: Vinoski, Steve
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 October 1998, Vol.41(10), pp.44-52
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/286238.286247

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...