skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biosignals in human-computer interaction

Schmidt, Albrecht

Interactions, 28 December 2015, Vol.23(1), pp.76-79 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2851072

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Biosignals in human-computer interaction
  • Tác giả: Schmidt, Albrecht
  • Chủ đề: Computer Science
  • Là 1 phần của: Interactions, 28 December 2015, Vol.23(1), pp.76-79
  • Mô tả: Envisioning, designing, and implementing the user interface require a comprehensive understanding of interaction technologies. In this forum we scout trends and discuss new technologies with the potential to influence interaction design. --- Albrecht Schmidt, Editor
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/2851072

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...