skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

User interface design for crowdsourcing systems

Rahmanian, Bahareh ; Davis, Joseph

Proceedings of the 2014 International Working Conference on advanced visual interfaces, 27 May 2014, pp.405-408

ISBN: 9781450327756 ; ISBN: 1450327753 ; DOI: 10.1145/2598153.2602248

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...