skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring smartphone-based web user interfaces for appliances

Derthick, Katie ; Scott, James ; Villar, Nicolas ; Winkler, Christian

Proceedings of the 15th international conference on human-computer interaction with mobile devices and services, 27 August 2013, pp.227-236

ISBN: 9781450322737 ; ISBN: 1450322735 ; DOI: 10.1145/2493190.2493239

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...