skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive intent modeling: information discovery beyond search

Ruotsalo, Tuukka ; Jacucci, Giulio ; Myllymäki, Petri ; Kaski, Samuel

Communications of the ACM, 01 January 2015, Vol.58(1), pp.86-92 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2656334

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...