skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Towards a Pattern Language for Distributed User Interfaces

Shmorgun, Ilya ; Lamas, David ; Mercer, Eduardo

Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on human factors in computing systems, 07 May 2016, pp.2712-2718

ISBN: 9781450340823 ; ISBN: 1450340822 ; DOI: 10.1145/2851581.2892304

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...