skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A case study on variability in user interfaces

Pleuss, Andreas ; Hauptmann, Benedikt ; Keunecke, Markus ; Botterweck, Goetz

Proceedings of the 16th International Software Product Line Conference, 02 September 2012, Vol.1, pp.6-10

ISBN: 9781450310949 ; ISBN: 145031094X ; DOI: 10.1145/2362536.2362542

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...