skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Living in a digital world

Greengard, Samuel

Communications of the ACM, 01 October 2011, Vol.54(10), pp.17-19 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2001269.2001277

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Living in a digital world
  • Tác giả: Greengard, Samuel
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 October 2011, Vol.54(10), pp.17-19
  • Mô tả: Technology has created new opportunities to connect and interact. Yet, researchers are increasingly concerned that heavy technology usage is changing people's behavior in less than desirable ways.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/2001269.2001277

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...