skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Insights into layout patterns of mobile user interfaces by an automatic analysis of android apps

Sahami Shirazi, Alireza ; Henze, Niels ; Schmidt, Albrecht ; Goldberg, Robin ; Schmidt, Benjamin ; Schmauder, Hansjörg

Proceedings of the 5th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 24 June 2013, pp.275-284

ISBN: 9781450321389 ; ISBN: 1450321380 ; DOI: 10.1145/2494603.2480308

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...