skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Two Step User Interface Design

Kantorowitz, Eliezer

Proceedings of the European Conference on cognitive ergonomics, 05 September 2016, pp.1-2

ISBN: 9781450342445 ; ISBN: 1450342442 ; DOI: 10.1145/2970930.2979721

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...