skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Flying User Interface

Verma, Pramod

Proceedings of the 29th Annual Symposium on user interface software and technology, 16 October 2016, pp.203-204

ISBN: 9781450345316 ; ISBN: 145034531X ; DOI: 10.1145/2984751.2984770

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...