skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role of Structural Information for Designing Navigational User Interfaces

Dimitrov, Dimitar ; Singer, Philipp ; Helic, Denis ; Strohmaier, Markus

Proceedings of the 26th ACM Conference on hypertext & social media, 24 August 2015, pp.59-68

ISBN: 9781450333955 ; ISBN: 1450333958 ; DOI: 10.1145/2700171.2791025

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...