skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The GemStone object database management system

Butterworth, Paul ; Otis, Allen ; Stein, Jacob

Communications of the ACM, 01 October 1991, Vol.34(10), pp.64-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/125223.125254

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...