skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rundle Lantern in miniature: simulating large scale non-planar displays

Porter, Shane ; Marner, Michael ; Eck, Ulrich ; Sandor, Christian ; Thomas, Bruce

Proceedings of the International Conference on advances in computer enterntainment technology, 29 October 2009, pp.311-314

ISBN: 9781605588643 ; ISBN: 1605588644 ; DOI: 10.1145/1690388.1690445

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...