skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A knowledge base driven user interface for collaborative ontology development

Tudorache, Tania ; Noy, Natalya ; Falconer, Sean ; Musen, Mark

Proceedings of the 16th international conference on intelligent user interfaces, 13 February 2011, pp.411-414

ISBN: 9781450304191 ; ISBN: 1450304192 ; DOI: 10.1145/1943403.1943478

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...