skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The tangible user interface and its evolution

Ishii, Hiroshi

Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.32-36 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349034

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The tangible user interface and its evolution
  • Tác giả: Ishii, Hiroshi
  • Chủ đề: Engineering ; Computer Science ; Mathematics
  • Là 1 phần của: Communications of the ACM, 01 June 2008, Vol.51(6), pp.32-36
  • Mô tả: Users sculpt and manipulate digital information throughsuch tangible media as clay, sand, and building models, coupled with underlying computation for design and analysis.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/1349026.1349034

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...