skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

ACE: building interactive graphical applications

Johnson, Jeff ; Nardi, Bonnie ; Zarmer, Craig ; Miller, James

Communications of the ACM, 01 April 1993, Vol.36(4), pp.40-55 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/255950.153576

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...