skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

High-level declarative user interfaces

Goderis, Sofie ; D'Hondt, Theo

Companion to the 20th annual ACM SIGPLAN conference on object-oriented programming, systems, languages, and applications, 16 October 2005, pp.110-111

ISBN: 1595931937 ; ISBN: 9781595931931 ; DOI: 10.1145/1094855.1094888

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...