skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Informing intelligent user interfaces by inferring affective states from body postures in ubiquitous computing environments

Tan, Chiew Seng Sean ; Schöning, Johannes ; Luyten, Kris ; Coninx, Karin

Proceedings of the 2013 international conference on intelligent user interfaces, 19 March 2013, pp.235-246

ISBN: 9781450319652 ; ISBN: 1450319653 ; DOI: 10.1145/2449396.2449427

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...