skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Engineering animations in user interfaces

Mirlacher, Thomas ; Palanque, Philippe ; Bernhaupt, Regina

Proceedings of the 4th ACM SIGCHI symposium on engineering interactive computing systems, 25 June 2012, pp.111-120

ISBN: 9781450311687 ; ISBN: 1450311687 ; DOI: 10.1145/2305484.2305504

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...