skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The presentations kit : 10 steps for selling your ideas

Wilder Claudyne.

New York : Wiley, c1994. - (808.5 WIL 1994) - ISBN0471310891 (paper : acid-free paper);ISBN0471310921 (cloth : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...