skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Masonry : materials, testing, and applications

Brisch J. H; Francis H. L; Nelson R. L; Symposium on Masonry: Materials, Testing, and Applications (1998 : Nashville, Tenn.)

West Conshohocken, PA : ASTM, 1999 - (693 MAS 1999) - ISBN080312600X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...