skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computational fluid dynamics : applications in environmental hydraulics

Bates Paul D; Ferguson Robert I; Lane Stuart N

Hoboken, NJ : J. Wiley, c2005. - (627 COM 2005) - ISBN0470843594 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...