skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Nonlinear mechanics of reinforced concrete

Maekawa Koichi; Pimanmas A; Okamura Hajime

London ; New York : Spon Press, 2003. - (624.18341 MAE 2003) - ISBN0415271266 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...