skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Construction materials : their nature and behaviour

Domone P. L. J; Illston J. M

Milton Park, Abingdon, Oxon ; New York : Spon Press, 2010. - (624.18 CON 2010) - ISBN9780415465151 (hbk. : alk. paper);ISBN041546515X (hbk. : alk. paper);ISBN9780415465168 (pbk. : alk. paper);ISBN0415465168 (pbk. : alk. paper);ISBN9780203927571 (ebk.);ISBN0203927575 (ebk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...