skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Những chương chọn lọc của hoá học đại cương. Tập 2, các cơ sở của cấu tạo chất

Agafôsin N.P.; Hoàng Ngọc Cang; Nguyễn Đức Thạch

H. : Khoa học , 1968 - (540 AGA(2) 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...