skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Scientometric indicators : a 32 country comparative evaluation of publishing performance and citation impact

Braun Tibor.; Glanzel Wolfgang; Schubert Andras

Singapore ; Philadelphia : World Scientific, c1985. - (070.5 BRA 1985) - ISBN9971966697

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...