skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A hybrid approach to finding phenotype candidates in genetic text = m���t h�����ng ti���p c���n lai ����� nh���n d���ng c��c ���ng vi��n ki���u h��nh trong d��� li���u sinh h���c. Lu���n v��n ThS. C��ng ngh��� th��ng tin: 60 48 01

L�� Ho��ng Qu���nh; H�� Quang Th���y ng�����i h�����ng d���n

H. : ��HCN, 2012 - (005.7 LE-Q 2012)

Truy cập trực tuyến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...