skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Đỗ Thị Thanh Xuân; Nguyễn Chí Thành người hướng dẫn

H. : ĐHGD, 2012 - (510.71 ĐO-X 2012)

Truy cập trực tuyến

 • Nhan đề:
  Dạy học toán gắn với thực tiễn thông qua nội dung xác suất và thống kê ở trường trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10
 • Tác giả: Đỗ Thị Thanh Xuân
 • Nguyễn Chí Thành người hướng dẫn
 • Chủ đề: Phương pháp giảng dạy; Toán học; Xác suất thống kê; Trường trung học phổ thông
 • Mô tả: Tìm hiểu về chương trình đánh giá (học sinh) HS quốc tế (PISA) về mục đích, nội dung, tác động của nó đến nền giáo dục của các nước tham gia. Tiến hành điều tra, quan sát để khảo sát mức độ quan tâm của giáo viên, học sinh đến những ứng dụng thực tế của toán học và việc khai thác những tình huống thực tế vào dạy học môn toán của giáo viên bậc trung học phổ thông (THPT). Đề xuất một số biện pháp trong dạy học toán, giúp tăng cường liên hệ toán học vào thực tiễn, cụ thể dạy học nội dung Xác suất và Thống kê trong chương trình Nâng cao lớp 10 và lớp 11. Xây dựng một số bài giảng có gắn tình huống thực tiễn về kiến thức xác suất và thống kê lớp 10, lớp 11 (chương trình nâng cao). Xây dựng một số câu hỏi kiểm tra và đánh giá có gắn với thực tiễn theo phương pháp đánh giá chuẩn quốc tế của PISA về nội dung xác suất và thống kê cho học sinh lớp 10, lớp 11. Giới thiệu một số ví dụ trong thực tiễn có liên quan đến kiến thức về xác suất và thống kê (tuy nhiên những kiến thức này nằm ngoài chương trình phổ thông). Tiến hành thử nghiệm sư phạm để bước đầu kiểm nghiệm tính khả thi và tính hiệu quả của những phương pháp và biện pháp đề xuất trong luận văn. Làm thế nào để trong bài dạy gắn liền được thế giới thực với thế giới toán xác suất – thống kê trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 10 và 11.
 • Nơi xuất bản: Luận văn ThS. Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán -- Trường Đại học Giáo dục. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
 • Năm xuất bản: 2012
 • Định dạng: 98 tr. + CD-ROM + Tóm tắt.
 • Ngôn ngữ: Vietnamese

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...