skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A new technique for angle-dispersive powder diffraction using an energy-dispersive setup and synchrotron radiation

Wang, Y ; Uchida, T ; Nishiyama, N ; Von Dreele, R ; Rivers, M ; Funakoshi, K.-I ; Nozawa, A ; Kaneko, H ; Xfd ; APS-Usr; Advanced Photon Source, Argonne National Laboratory, Argonne, Il (Us) (Corporate Author) ; Univ. of Chicago (Corporate Author) ; Japan Synchrotron Research Inst (Corporate Author) ; Japan Atomic Energy Inst. (Us) (Corporate Author)

Journal of Applied Crystallography, 01 December 2004, Vol.37(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8898 ; E-ISSN: 1600-5767 ; DOI: 10.1107/S0021889804022502

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...