skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Psycho-Educational Intervention for People with a Family History of Depression: Pilot Results.(Report)

Meiser, Bettina ; Peate, Michelle ; Levitan, Charlene ; Mitchell, Philip B ; Trevena, Lyndal ; Barlow - Stewart, Kristine ; Dobbins, Timothy ; Christensen, Helen ; Sherman, Kerry A ; Dunlop, Kate ; Schofield, Peter R

Journal of Genetic Counseling, April, 2017, Vol.26(2), p.312(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1059-7700 ; DOI: 10.1007/s10897-016-0011-5

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...