skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Advanced Information Systems Engineering Workshops: CAiSE 2011 International Workshops, London, UK, June 20-24, 2011. Proceedings

Salinesi, Camille ; Pastor, Oscar

Series ISSN: 1865-1348 ; ISBN: 978-3-642-22055-5 ; E-ISBN: 978-3-642-22056-2 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22056-2

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...