skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human-centered software engineering: software engineering models, patterns and architectures for HCI

Ahmed Seffah ; Jean Vanderdonckt ; Michel C. Desmarais ; Editors

ISBN10: 1848009062 ; ISBN13: 9781848009066 ; E-ISBN10: 1848009070 ; E-ISBN13: 9781848009073

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...