skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Remote sensing and geographic information systems in the spatial temporal dynamics modeling of infectious diseases

Gong, Peng ; Xu, Bing ; Liang, Song

Science in China Series C: Life Sciences, 12/2006, Vol.49(6), pp.573-582 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1006-9305 ; E-ISSN: 1862-2798 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11427-006-2015-0

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...